top of page
Home Gardening

Investeren in kennis

 

presentaties en trainingen

We volgen de ontwikkelingen nauwgezet en zijn op de hoogte van recente inzichten ten aanzien van de doorgaande lijn taalvaardigheid en thematiseren van peuters tot en met einde basisonderwijs.
Wetenschappelijk bewezen effecten vertalen we door naar de onderwijspraktijk. We koppelen inzichten aan de praktijk en we illustreren dit met voorbeelden die op de werkvloer toepasbaar zijn. 
Op deelaspecten van de                            en                           bieden we presentaties, trainingen en workshops. We verzorgen presentaties op congressen, bestuursdagen of schoolspecifiek.
We bieden trainingen organisatie -of school overstijgend maar ook organisatie- of school specifiek. Onze trainingen hebben een stevige theoretische basis en een praktische oefencomponent. 
We sluiten strak aan op uw onderwijspraktijk en we werken altijd op maat.
Er is aandacht voor de implementatie en borging, dat wil zeggen dat we werken met formats zoals checklijsten, kijkwijzers, reflectievragen of borgingsdocumenten.
Wij verzorgen de gezamenlijke agenda en u ontvangt de eventuele presentatie digitaal.

Kennis

Investeren in kennis en vaardigheden

Effectieve scholingsprogramma's

Leerkrachten staan iedere dag voor een unieke uitdaging om leerlingen met een diversiteit in kennis, vaardigheden en behoeften te begeleiden. 
Feit is dat prestaties van leerlingen niet zullen toenemen zonder verandering in kennis en vaardigheden van leraren en de praktijk in de klas. Een methode kan zorgen voor een goed aanbod, training versterkt kennis, maar beide versterken leerkrachten niet in vaardigheden.
Een effectief scholingsprogramma doet dat wel. Onderzoek ((Allen et al., 2015; Desimone & Garet, 2015)  toont aan dat een programma aan de volgende eisen moet voldoen:
-    Teamscholingen op maat, passend bij de school en de vraag van leerkrachten.
-    Praktijkgericht, kennis verbinden met praktijk. Oefenen tijdens de scholing en morgen aan de slag.
-    Focus op leerkrachtvaardigheden.
-    Over een langere periode (gemiddeld 2 jaar).
-    Gekoppeld aan inhoud vakgebied.
-    Coaching in de praktijk 

Coaching is nodig om de training in kennis en vaardigheden te vertalen naar de klas. Als coaching gecombineerd wordt met een leesvaardigheidstraining, dat voldoet aan de eisen van een effectief scholingsprogramma, is het effect op de leesinstructie en leerlingprestaties het grootst. Dan ben je bezig met een doelgerichte, structurele aanpak.

Samengevat, leerkrachten en uiteindelijk de leerlingen, profiteren het meeste van het aanbieden van kennis in teamtrainingen op maat in combinatie met het werken met een coach om zo hun vaardigheden te versterken.

Kids Gardening
Kennis en vaardigheden
Gardening Lesson

Investeren in kennis en vaardigheden

lesson study

De laatste jaren is Lesson Study met een stevige opmars bezig. En dat is niet zo gek, want de praktijk laat zien dat deze vorm van teamleren effectief is en op groot enthousiasme van leraren kan rekenen. Praktisch gezien is Lesson Study samen een les voorbereiden, deze uitvoeren en daarna samen nabespreken en weer aanpassen. Dit verloopt volgens een vast stappenplan.  
Deze werkvorm gebruiken we al een meerdere jaren als borgingsinstrument en soms zelfs in de implementatiefase van trajecten. 

Opbrengsten zijn:
•    Leraren kunnen instructie geven op een andere wijze dan de methode aanreikt
•    Leraren zijn enthousiast over het samen voorbereiden van de les
•    Leraren krijgen door de gezamenlijke voorbereiding meer inzicht in de leerlijn
•    De gezamenlijke voorbereiding  leidde tot een verdieping van de lesstof
•    Leraren durven meer eigen keuzes te maken
•    Leraren geven gevarieerder instructie

Vaardigheden
Coaching
bottom of page